Algemene Voorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Grootveld 126, 3293 Kaggevinne, zonder korting
  behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 2. Indien u de afspraak minder dan 24 uur vooraf afzegt, wordt deze volledig aangerekend.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
  een intrest verschuldigd aan 10% per maand.
 4. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van
  rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10%
  op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet- naleving van één van
  de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op
  dezelfde wijze verschuldigd
 5. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient
  te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen
  de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 6. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper
  bevoegd.