Voorwaarden en bepalingen

Laatst bijgewerkt: 10/12/2019

 

De website van Canifit, een VOF met zetel te Grootveld 123 3293 Kaggevinne, BE072323753919 (hierna “[Canifit]”) biedt haar klanten de mogelijkheid om Afspraken en/of Producten te kopen van haar website.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen van een bezoeker van deze website (“Gebruiker”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Canifit dient de Gebruiker deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarbij de Gebruiker met uitsluiting van alle andere voorwaarden instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Gebruiker zijn uitgesloten, behalve indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Canifit zijn aanvaard.

 

Zakelijke informatie

Canifit

Grootveld 126 3293 Kaggevinne

mail@canifit.be

0493/85.42.46

BE07232375292919

 

Registratie

Als u gebruik wilt maken van Afspraken en/of Producten die beschikbaar zijn gesteld via de website van Canifit, dient u zich te registreren. Deze registratie is gratis en er kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is, waaronder, zonder beperking, uw naam,  huisadres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Uw licentie om de diensten te gebruiken

Canifit geeft u een persoonlijke, wereldwijde, kostenloze, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die u als onderdeel van de Afspraken en/of Producten wordt geleverd. Deze licentie had uitsluitend tot doel u in staat te stellen de Afspraken en/of Producten te gebruiken en te genieten van het voordeel van de Afspraken en/of Producten zoals die door Canifit worden geleverd, op de door Canifit toegestane manier.

De Afspraken zijn beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van zowel België als andere landen. Niets in de Voorwaarden geeft u het recht om de Canifit-naam of een van de Canifit-handelsmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken te gebruiken. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Afspraken en/of Producten (met uitzondering van de door gebruikers geleverde inhoud) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Canifit en haar licentiegevers. Alle feedback, opmerkingen of suggesties die u met betrekking tot Canifit, de Afspraken en/of Producten is geheel vrijwillig en we zijn vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties te gebruiken als we dat nodig achten en zonder enige verplichting aan u.

 

U stemt ermee in om de website, Afspraken of producten niet te gebruiken om

 • Verkrijgen of proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Afspraken, Producten of tot de servers, systemen, netwoorden of gegevens van Canifit;
 • Het beschikbaar stellen van inhoud die schadelijk is voor kinderen, bedreigend, beledigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, indringend of andermans privacy, verachtelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • Schending van alle toepasselijke wetten of voorschriften;
 • Het imiteren van een persoon of identiteit; of het vervalsen of manipuleren van headers of identifiers om de oorsprong van inhoud die via de Afspraken of het Product wordt verzonden te verhullen;
 • Het beschikbaar stellen van enige contant die u niet het recht heeft om beschikbaar te stellen of die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit;
 • Het plaatsen van inhoud die advertenties of andere commerciële verzoeken om reclame of andere commerciële verzoeken ontvangt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Virussen of andere computercodes, bestanden, programma’s of inhoud beschikbaar stellen die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Afspraken, Producten of andere gebruikers te onderbreken, te vernietigen of te beperken; of
 • De Afspraken, Producten of servers, systemen of netwerken die met de Afspraken of Producten zijn verbonden, op welke wijze dan ook te storen of te verstoren.

 

Beëindiging registratie

Canifit behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om bij het bekend worden van een mogelijke schending van deze Voorwaarden te beslissen of de inhoud voldoet aan de in deze Voorwaarden uiteengezette inhoudsvereisten en kan deze inhoud verwijderen en/of de toegang van een Gebruiker voor het uploaden van Inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken beëindigen.

 

Aankopen

Wanneer u een aanvraag voor een Afspraak doet op onze website zullen wij u een bevestiging per e-mail sturen. Na deze bevestiging reserveren wij uw Afspraak, verwachten wij u op de Afspraak en hierna worden de kosten in rekening gebracht. Als er problemen zijn met uw Afspraak zullen wij contact met u opnemen. Wij behouden ons het recht voor om elk aanbod tot aankoop door u te allen tijde te weigeren.

Het annuleren van uw Afspraak is enkel gratis als deze minstens 24 uur van tevoren is verstrekt. Als u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Wanneer u een bestelling voor Producten plaatst op onze website, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt pas plaats op het moment van toegang en/of verzending van de Producten, waarna de koopovereenkomst wordt gesloten en de kosten in rekening worden gebracht. Als er problemen zijn met uw bestelling zullen wij contact met u opnemen. Wij behouden ons het recht voor om elk aanbod tot aankoop door u te allen tijde te weigeren. Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Documenten die door Canifit worden verstrekt omdat u een Afspraak of Product heeft gekocht, blijven eigendom van Canifit en mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden.

 

Beschikbaarheid

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het Afspraken- en productaanbod binden Canifit niet. Ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is Canifit uitsluitend gebonden aan een inspanningsverplichting. Canifit is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiaal- of drukfouten.

Indien de Gebruiker specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, , beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of wijze van levering, vragen wij de Gebruiker om vooraf contact op te nemen.

Het Afspraken- en productassortiment is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Canifit worden gewijzigd of ingetrokken. Canifit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een Afspraak en/of product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, altijd inclusief BTW en alle andere vereiste rechten of belastingen die de Gebruiker moet betalen.

 

Betalingsgegevens

Als u Afspraken en/of Producten wilt kopen die via Canifit beschikbaar worden gesteld, moet u ons één of meerdere “Betaalmethoden” verstrekken. “Betaalmethode” betekent een actuele, geldige en geaccepteerde betaalmethode, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en die een betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten.

De Gebruiker kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

 • contant geld
 • internetbankieren
 • overschrijving op rekeningnummer BE83 0689 3321 6415

Canifit is gerechtigd een bestelling te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Sancties bij niet-betaling

Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van enig ander recht dat Canifit kan doen gelden, is de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per maand verschuldigd over het niet-betaalde bedrag in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de niet-nakoming van het contract en zonder ingebrekestelling. Bovendien is de Gebruiker van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd en zonder ingebrekestelling 10% van het relevante bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Privacy

Canifit, de verantwoordelijke voor de verwerking van informatie, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke informatie bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die u ons meedeelt, wordt enkel gebruikt voor de volgende doeleinden: de verwerking van de bestelling, het contacteren van de Gebruiker in verband met de Afspraak en/of het Product, het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op toegang tot en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), kunt u een gratis papieren registratie van uw persoonlijke gegevens ontvangen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar Canifit, Grootveld 126 3293 Kaggevinne, mail@canifit.be. Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante informatie.

In het geval dat informatie wordt gebruikt voor marketing doeleinden: U kunt het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden zonder kosten voor uzelf uitsluiten. Om dit te doen, kunt u altijd contact met ons opnemen op de hiervoor genoemde wijze via Canifit, Grootveld 126 3293 Kaggevinne, mail@canifit.be.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen deze niet aan derden doorgeven, verhuren of verkopen. Het is mogelijk dat de persoonlijke informatie die wij van u ontvangen, wordt doorgegeven aan onze samenwerkende bedrijven: Laura Bangels, gedragscentrum voor honden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn registratie- en inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en Canifit heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Canifit slaat online (anonieme) bezoekersstatistieken op om te bepalen welke webpagina’s op de website worden bezocht en in welke mate.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via mail@canifit.be.

 

Gebruik van cookies

Wanneer u de website bezoekt, kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website via de browser op uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan alleen worden gebruikt om een apparaat te identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, of dat de cookies later van uw harde schijf worden verwijderd.  Hiervoor moet u de instellingen van uw browser wijzigen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat u hierbij bepaalde grafische elementen niet correct kunt weergeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Beperkingen van de aansprakelijkheid

We werken er hard aan om de beste Afspraken en/of Producten te maken en duidelijke richtlijnen op te stellen voor iedereen die ze gebruikt. Onze Afspraken en Producten worden echter geleverd “zoals ze zijn”, en we geven geen garantie dat ze altijd veilig, zeker of foutloos zijn, of dat ze zonder onderbrekingen, vertragingen of onvolkomenheden zullen functioneren. Voor zover de wet dat toestaat, WIJZEN WIJ OOK ALLE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, AF.

In aanvulling hierop, terwijl Canifit probeert een goede gebruikerservaring te bieden, vertegenwoordigen of garanderen wij dat niet: (1) de Afspraken en/of Producten altijd veilig, foutloos of tijdig zullen zijn; (2) de Afspraken en/of Producten altijd zonder vertragingen, onderbrekingen of onvolkomenheden zullen functioneren; of (3) dat alle inhoud, gebruikersinhoud of informatie die u op of via de Afspraken en/of Producten verkrijgt, tijdig of accuraat zullen zijn.

Wij hebben geen controle over of leiding geven aan wat mensen en anderen doen of zeggen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelingen of gedrag (online of offline) of enige inhoud die zij delen (met inbegrip van aanstootgevende, ongepaste, ongepaste, obscene, onwettige en andere verwerpelijke inhoud).

We kunnen niet voorspellen wanneer er problemen kunnen ontstaan met onze Afspraken en/of Producten. Dienovereenkomstig is onze aansprakelijkheid beperkt tot de volledige omvang die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en is onze aansprakelijkheid in geen geval aansprakelijk jegens u voor gederfde winst, gederfde inkomsten, boetes of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, Afspraken of Producten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

De site geeft geen medisch advies

De inhoud van de Canifit-website, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en andere materialen die door Canifit zijn gemaakt of door Canifit zijn verkregen van Canifit-licentiegevers, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud van de Canifit website is niet bedoeld als vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van uw dierenarts of andere gekwalificeerde zorgverlener met betrekking tot eventuele vragen die u heeft over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken naar medisch advies uit vanwege iets dat u op de Canifit-website hebt gelezen!

 

Hyperlinken naar andere websites

Onze Afspraak of Producten kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden of Afspraken die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Canifit.

Canifit heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of Afspraken van andere partijen. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Canifit niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, Producten of Afspraken die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of Afspraken.

 

Ongeldigverklaring – niet-vergelijking – niet-hernieuwbaarheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen. Indien Canifit er op enig moment niet in slaagt een van de in deze Voorwaarden uiteengezette rechten af te dwingen of een gelijkwaardig recht uit te oefenen, zal dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal dit nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen, alsmede met de algemene verkoopsvoorwaarden van Canifit. Indien een herziening van materieel belang is, zullen wij trachten deze ten minste 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden te voorzien. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald. In geval van tegenstrijdigheden hebben de onderhavige voorwaarden voorrang op de onderhavige voorwaarden.

 

Bewijs

De Gebruiker aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs dienen.

 

Toepasselijk recht en plaats van vestiging

Het Belgische recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijke recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen. Enkel de rechtbanken van het Canifit-district bevoegd in geval van geschillen.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, zorgen of suggesties heeft over deze Voorwaarden, de Afspraken of de Producten, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar mail@canifit.be.